Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Szczegóły szkolenia

Książka obiektu budowlanego

Jak należy prowadzić dokumentację techniczno – eksploatacyjną budynku zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2012 r.

 
Centrum Kompetencji FORUM
Drukuj program

Okresową ocenę stanu technicznego budynku oraz przeglądy urządzeń i instalacji budowlanych, trzeba obowiązkowo odnotować w KOB i udokumentować odpowiednimi protokołami.

 • Czy badanie oporności instalacji elektrycznych w obiektach, w których może przebywać powyżej 50 osób  wykonywane corocznie wpisujemy do tabeli nr 4 czy nr 5?
 • Czy, a jeśli tak, to do której tabeli KOB, należy wpisywać badanie kotłów centralnego ogrzewania podlegających obowiązkowi kontroli?
 • Czy wady gwarancyjne stwierdzane w okresie gwarancyjnym i zapisane w protokole przez komisję odbiorową, a później protokoły z ich usunięcia powinny znaleźć się w KOB i gdzie powinny być wpisane?

Każda nieścisła adnotacja lub jej brak, w sytuacji awarii czy katastrofy budowlanej, obciąża odpowiedzialnością właściciela i zarządcę obiektu.

Dlatego, zapraszamy na wyjątkowo praktyczne szkolenie połączone z warsztatami, które skupia się wyłącznie na konkretnych działaniach z obszaru techniczno – dokumentacyjnej obsługi budynku

Szkolenie wyjaśni Państwu, m.in: 

 1. jak prowadzić KOB  wg obowiązujących w 2012 r. regulacji Prawa budowlanego i rozporządzenia MI oraz jak radzić sobie z nieprecyzyjnymi wymogami przepisów
 2. jak dokonywać wpisów w każdej z 11 tabel KOB  – kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za dokonywanie wpisów oraz jakie informacje należy obowiązkowo umieścić w Książce
 3. jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku – wykaz obligatoryjnych badań technicznych, które należy wpisywać na str. 8 – 29.
 4. jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji
 5. jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB wraz z przykładami błędów popełnianych podczas prowadzenia KOB oraz ich konsekwencji

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli, jak również działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy urzędów – osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej.

Cena zawiera:

 • Wysokiej klasy materiały szkoleniowe wraz z dokumentami na płycie CD
 • 2 przerwy kawowe, poczęstunek i lunch
 • Profesjonalny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • Opiekę prelegenta po szkoleniu
 • Możliwość zadania pytań prelegentowi przed szkoleniem. Pytania prosimy przysyłać na adres: konsultacje@e-forum.pl. Odpowiedzi otrzymają Państwo podczas szkolenia.

OPIEKUNOWIE SZKOLENIA:

konsorcju

Prelegenci:

Michał Substyk - licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości

Koszt uczestnictwa:

Cena standardowa: 799,00 zł netto

Warunki zwolnienia z podatku VAT
Zwolnienie przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.


Program szkolenia:

 

Panel I: Praktyczny instruktaż opracowania KOB wg najnowszych wytycznych NB

 • Dla których obiektów należy obowiązkowo prowadzić KOB, jak określić dane identyfikujące i charakteryzujące budynek oraz jakie uprawnienia są potrzebne do dokonywania wpisów
 • Jakie wymagania oraz wytyczne wobec dokumentacji okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w 2012 r.
 • Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych - co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB 


Panel II: Prowadzenie KOB krok po kroku – warsztaty na konkretnych przykładach

 • które informacje w Książce wymagają dodatkowej dokumentacji, jaka powinna być ich forma oraz metoda archiwizacji
 • Kto może dokonywać wpisów i czy możliwe jest wpisanie kilku osób?
 • Przykładowe sformułowania przy wpisywaniu danych charakteryzujących budynek – opis przeznaczenia instalacji budynkowych, rodzaju i funkcji poszczególnych pomieszczeń
 • Zasady prawidłowego aktualizowania, wykreślania błędnych informacji oraz przechowywania KOB - praktyczne wskazówki
 • Co zrobić w przypadku gdy zgubimy lub zapełnimy wszystkie rubryki w KOB – jak wyglądają procedury zakładania nowej ksiązki obiektu
 • Jak postępować w sytuacji gdy Nadzór Budowlany zarekwirował KOB w sytuacji katastrofy budowlanej lub w celu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z dokonywaniem wpisów

Panel III: Procedury umieszczania w KOB informacji o przeglądach, remontach i modernizacjach

 • Jakie przeglądy i w jakim zakresie należy obowiązkowo wpisać do KOB – aktualne zalecenia NB
 • W którym miejscu KOB odnotować kontrole i przeglądy okresowe?
 • Jak powinien wyglądać dołączany do KOB poprawny protokół z okresowej kontroli przed sezonem zimowym 2012,
 • Jak prawidłowo opisać w KOB zakres robót remontowych i modernizacyjnych, jakie wpisy i dokumenty dołączyć?
 • Czy drobne naprawy instalacji i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości należy również dokumentować w KOB ?

Panel IV: Braki i uchybienia najczęściej wykrywane podczas kontroli NB w III kwartale 2012 r.

 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku?
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary i sankcje w związku z tym grożą zarządcy?
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli NB – jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji Inspektora
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych inspektorów nadzoru

SPECJALNY PANEL PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

Prelegent  na przykładach realnych błędów wykrywanych przed NB w KOB podpowie uczestnikom jak formułować wpisy dotyczące sytuacji wątpliwych oraz nietypowych zdarzeń na obiekcie m.in.:

 • Jak postąpić w przypadku braku wpisów protokołów sprzed kilku lat – czy należy je uzupełnić z bieżącą datą wpisu, czy pozostawić puste?
 • W jakich sytuacjach NB dopuszcza aneksowanie KOB – jak powinien wyglądać aneks i kto powinien go przygotować?
 • Czy w sytuacji zakładania nowej KOB dla użytkowanego obiektu, numeracja kolejnych wpisów ma być kontynuacją ze starej Książki?
 • Jak wygląda dalsze prowadzenie wpisów w KOB w przypadku braku miejsca w rubryce dotyczącej remontów
 • Czy i w jaki sposób dokumentować przegląd oświetlenia awaryjnego 
 • Gdzie w KOB należy umieszczać adnotacje o kontroli instalacji elektrycznej, której ważność określona jest np. na 1 roku lub 2 lata z uwagi na warunki środowiskowe pracy tej instalacji
 • Co należy  odnotować i jakie protokoły należy dołączyć do KOB, aby prawidłowo udokumentować przeglądy roczne i pięcioletnie (Strony 8 – 29)
 • Czy odbudowa technologii zakładu produkcyjnego po awarii spowodowanej przez powódź (wymiana niektórych zalanych urządzeń na nowe, lecz tego samego typu jakie były pierwotnie określone w projekcie czy też ich naprawa) wymaga adnotacji do KOB, jeśli tak to gdzie należy to wpisać i jakie dokumenty powinny być uwzględnione.
 • Kiedy i kto powinien wykonać obowiązkowe ekspertyzy, opinie i badania techniczne, w jaki sposób rejestrować i ewidencjonować wyniki opracowań technicznych? (Strony 30 – 44)
 • Które zdarzenia: remonty, przebudowy, modernizacje i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w KOB, jakie dokumenty archiwizować aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli? (Strony 45 – 69)
 • Kiedy  wypadek na obiekcie należy zakwalifikować jako katastrofę, jakie czynności podjąć w takiej sytuacji i jak to opisać w KOB? (Strony 70 -73)
 • Jak przygotować wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu, kiedy potrzebne są dodatkowe pozwolenia i decyzje, co wpisać w książce obiektu? (Strona 74)

 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozp. z dnia 30.07.2010r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. 2010 nr 140 poz. 945). Nr zgłoszenia 844.

718506
centrum kompetencji forum