Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Warunki uczestnictwa

Centrum Kompetencji Forum
Forum Media Polska Sp. z o.o.
60-595 Poznań, ul. Polska 13
tel.: 061 66 55 800
fax: 061 66 55 888
e-mail:szkolenia@e-forum.pl

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Rozdział 1.
Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane  pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:
 
  Organizator – Spółka Forum Media Polska Sp. z o.o., z  siedzibą w Poznaniu ul. Polska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS nr 0000037307,  NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł
  Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art.  22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług  szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w  zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
  Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną  lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
  Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora: szkolenie,  kurs, warsztaty, seminarium, konferencja, kongres, zjazd lub inne  przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

Rozdział 2.
Zgłoszenie

   
 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest  przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, faksem lub  pocztą - wypełnionego formularza zgłoszenia. 
 1. Złożenie  zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu  jest równoznaczne z akceptacją przez  Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz  niniejszych Ogólnych Warunków.


Rozdział 3.

Wpisanie na listę uczestników

   
 1. W ciągu 2 dni roboczych od doręczenia Organizatorowi  formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila, faksu lub poczty), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia - Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu. 
 1. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi  szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia  uczestnictwa w Szkoleniu.
 1. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni  przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma "Szczegółowe informacje dotyczące  uczestnictwa w Szkoleniu", zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia,  informacje organizacyjne oraz fakturę pro forma.

Rozdział 4.
Płatność za Szkolenie

   
 1. Podstawą płatności za Szkolenie jest wystawiona przez  Organizatora faktura pro forma, przesłana Zamawiającemu przed terminem  Szkolenia. 
 1. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest  równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.
 1. W  terminie do 7 dni po terminie Szkolenia Organizator  wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. 
 1. W przypadku uregulowania płatności na podstawie  faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po  zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego    upoważnioną.  Faktura zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Rozdział 5.
  Rabaty

   
 1. Poniższy  system rabatowy dotyczy wyłącznie Szkoleń  otwartych będących aktualnie w ofercie Organizatora. 
 2. Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników,  Organizator zapewnia rabaty (patrz tabela poniżej).         
                                                                                                     

Liczba osób zgłoszonych na Szkolenie (inne   niż    konferencja, kongres lub szkolenie z branży edukacyjnej)

Wysokość rabatu w % od ceny podstawowej szkolenia

 3    osoby

 10%

 4   osoby

 15%

 5    osób

 20%

Powyżej 5 osób

 indywidualna negocjacja cen

 

 1. Organizator może przedstawić w ofertach inne rabaty,  które dotyczą wybranych Szkoleń. 
 1. W sytuacji opisanej w pkt. 3 rabaty nie sumują się z rabatami udzielonymi za zgłoszenia mnogie

Rozdział 6.
Rezygnacja

   
 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji  udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy  pisemnej  i jego doręczenie do  Organizatora listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy Organizatora  (decyduje data wpływu pisma do Organizatora). 
 1. Doręczenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu nie później niż 14 dni przed terminem Szkolenia lub rezygnacji z udziału w Konferencji nie później niż 30 dni przed terminem Konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 1. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, w przypadku Konferencji późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Konferencji lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na Szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości.
 1. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z  przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w  Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.  Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy  pisemnej  (list, fax, e-mail).


    Rozdział 7.

    Reklamacje

   
 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji  dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia  Szkolenia.
 1. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej,  listem poleconym lub za pomocą  faxu albo e-mailem na adres Organizatora. 
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia  jej otrzymania przez Organizatora.
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie  wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie  zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. 
 1. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w  formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 1. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym  mowa w pkt. 1 pozostaną bez rozpatrzenia.

 
    Rozdział 8.

    Informacje dodatkowe

   
 1. Każdy Uczestnik otrzymuje przygotowane materiały  szkoleniowe w formie przewidzianej dla danego typu Szkolenia. 
 1. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne  zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania  modyfikacji programu Szkolenia  lub zmiany prelegenta, w merytorycznie  uzasadnionych przypadkach. 
 1. Organizatorowi, w  terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, przysługuje prawo do jego odwołania (odstąpienie od umowy) w  szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn niezależnych  od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.  
 1. W przypadku  odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu  udział w Szkoleniu  w innym terminie. Jeżeli Organizator nie  zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany  przez Zamawiającego, kwota wpłacona  przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w  terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
 1. W  przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu nie  przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji  hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem  zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkolenia.
 1. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja  Szkolenia zamkniętego (in-company).  
 1.  Organizator dopuszcza możliwość organizacji  Szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.  W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione Organizatorem i Zamawiającym , a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami. 
 1. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane  Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający  i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego  użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy  korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest  zabronione.


    Rozdział 9.

    Postanowienia końcowe
   

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług  Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu  cywilnego. 
 1. Niniejsze Ogólne Warunki, nie dotyczą organizowanych  lub współorganizowanych przez Organizatora konferencji, kongresów lub zjazdów o  tematyce medycznej oraz usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu  o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych  obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 roku.
 1. Forum  Media Polska Sp. z o.o. jest uprawnione do  wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym  zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji  Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia  złożenia zamówienia.
 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z  niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
          Biuro Obsługi Klienta
          Forum Media Polska Sp. z o.o.

          ul. Polska 13,
          60-595 Poznań
          tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
          e-mail: bok@forum-media.pl

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W CYKLICZNYM PROGRAMIE SZKOLENIOWYM – AKADEMIA WIEDZY

I.

Ilekroć w  niniejszych Warunkach Uczestnictwa występują poniżej zdefiniowane pojęcia  należy je rozumieć w sposób następujący:

Organizator – Spółka  „Forum Media Polska” Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Polska 13, wpisana  do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS nr 0000037307 NIP 781-15-51-223, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł

Akademia –cykliczny program szkoleniowy organizowany lub  współorganizowany przez Organizatora składający się z rocznych Kursów.

Kurs – szkolenie  o określonej tematyce, organizowane lub współorganizowane przez Organizatora w  ramach Akademii. Kurs podzielony jest na moduły.

Zamawiający –osoba fizyczna nie będąca  konsumentem w rozumieniu art.  22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, zawierająca z  Organizatorem umowę o świadczenie usługi  szkoleniowej, na zasadach  określonych w niniejszych Warunkach, oraz w  zgłoszeniu  uczestnictwa w Akademii.

Uczestnik – uczestniczący w Akademii:  Zamawiający będący osobą fizyczną  lub osoba fizyczna wskazana przez  Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.

II.

 1. Warunkiem  zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie  usługi szkoleniowej –  uczestnictwa w  Akademii - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej.
 2. Zawarcie  wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania  przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Akademii.
 3. Potwierdzenie  uczestnictwa w Akademii następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila  na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 4. W przypadku  zamawiającego będącego osobą fizyczną, Zamawiający składając zgłoszenie i  akceptując postanowienia niniejszych Warunków  Uczestnictwa, oświadcza, że zawiera umowę o świadczenie usługi szkoleniowej w  bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Zamówienie  uczestnictwa w Akademii jest równoznaczne z zamówieniem pierwszego Kursu oraz  ze zgodą na automatyczne przedłużenie zamówienia uczestnictwa w Akademii na  kolejne – roczne, płatne Kursy.

Przedłużenie  zamówienia na kolejne roczne Kursy nie wymagają odrębnego zamówienia.

 1. Zamawiający  może dokonać rezygnacji z przedłużenia zamówienia uczestnictwa w Akademii na  kolejne Kursy, składając Organizatorowi pisemne oświadczenie o rezygnacji,  w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od planowanego terminu organizacji ostatniego modułu (decyduje  data wpływu pisma do Organizatora). Pisemne oświadczenie o rezygnacji należy  przesłać na adres Organizatora  pocztą,  faxem lub e-mailem. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać dane  umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

III.

 1. Każdy Kurs  organizowany w ramach Akademii trwa 12 miesięcy i obejmuje 6 modułów.
 2. Kurs  obejmuje:
  1. uczestnictwo  w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  2. indywidualne  konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Kursu,
  3. pełne  materiały szkoleniowe, w tym CD,
  4. opiekę  ekspertów podczas całego Kursu.
  5. certyfikat  zawodowy
 3. Po  zakończeniu każdego z modułów, Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu  fakturę VAT.
 4. Wpłat należy  dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 5. Termin  płatności faktury wynosi 10 dni.

IV.

 1. Do  uczestnictwa w Kursie niezbędny jest komputer wyposażony w głośniki lub  słuchawki i dowolną przeglądarkę internetową oraz łącze internetowe o  przepustowości min. 256kbps.
 2. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednią konfigurację komputerów  Uczestników.
 3. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w  Kursie na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

V.

 1. Doręczenie  Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z udziału w  Akademii w terminie nie  później niż 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu Kursu nie pociąga  za sobą  żadnych obciążeń finansowych.
 2. W przypadku  rezygnacji później  niż 14 dni przed  rozpoczęciem pierwszego modułu Kursu lub w  przypadku nie wzięcia udziału w Kursie, bez wcześniejszego  oświadczenia  o  rezygnacji złożonego w terminie powołanym w pkt 1 albo przerwania Kursu  w trakcie jego trwania, Organizatorowi przysługuje opłata za Kurs w pełnej wysokości.
 3. Zamawiający  wyraża zgodę na to, że w przypadku określonych w pkt 2 Organizator  zachowuje prawo do opłaty za Kurs w pełnej wysokości.
 4. Dla ważności  oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Kursie wymagane jest  zachowanie formy  pisemnej  i jego doręczenie Organizatorowi  listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy  Organizatora (decyduje data wpływu pisma do Organizatora). 
 5. Niedokonanie  płatności faktury lub/i nie uczestniczenie w szkoleniach online nie jest  jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Kursie.
 6. W przypadku  braku możliwości udziału w Kursie z przyczyn niezależnych od Uczestnika,  Organizator dopuszcza możliwość udziału w  Kursie innego Uczestnika  wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika  Kursu wymaga formy  pisemnej  (list, fax, e-mail).

VI.

 1. Zamawiający  ma prawo do składania reklamacji  dotyczących Kursu w terminie 14 dni  roboczych od daty zakończenia  poszczególnych modułów.
 2. Reklamacje  należy składać w formie pisemnej,  listem poleconym lub za pomocą   faxu albo e-mailem na adres Organizatora. 
 3. Reklamacja  zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia  jej otrzymania przez  Organizatora.
 4. W przypadku,  gdy postępowanie reklamacyjne będzie  wymagało dodatkowych czynności  wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie  zewnętrznych podmiotów) czas  rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. 
 5. Powiadomienie  o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w  formie pisemnej – listownie lub za  pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje  złożone po przekroczeniu terminu o którym  mowa w pkt. 1 pozostaną bez  rozpatrzenia.

VII.

 1. Każdorazowo,  z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy  Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma / dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 2. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu. O każdej zmianie programu  Organizator powiadomi Uczestników  z  odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Organizator  oświadcza, że materiały udostępniane  Uczestnikom podczas Kursu są objęte  ochroną prawa autorskiego. Zamawiający  i/lub Uczestnik ma prawo do  korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego  użytku osobistego.  Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy  korzystania  z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem  jest zabronione.

VIII.

 1. Niniejsze  Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część zgłoszenia, zgodnie z art. 384  Kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne  spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki Uczestnictwa  rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejsze Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania do Konsumentów.

*) Art. 221 KC - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

centrum kompetencji forum