Centrum Kompetencji FORUM
Live support software

Polecamy:


Jesteśmy członkiem PIFSKrótko o nas.
Szkolenia na Centrum Kompetencji to między innymi seminaria, warsztaty, szkolenia video, wykłady online, konferencje i kongresy, szkolenia z nieruchomości, kursy administracyjne oraz szkolenia zamknięte jak i otwarte dla pracowników, menedżerów oraz nauczycieli.

Kursy przez internet (online) - zapraszamy do współpracy!

Szybko znajdź szkolenia w mieście:

Baza wiedzy

Rola rodziców w szkole

Forum Nowoczesnej Edukacji

Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542) została zmieniona procedura powoływania Rad Rodziców.

Zgodnie z nową redakcją tych przepisów, Rada Rodziców jest organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów danej szkoły/placówki wybranym w demokratycznych wyborach. W art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) precyzyjnie określono sposób powoływania tego organu.

Zgodnie z wolą ustawodawcy zawartą w art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rada Rodziców jest kolegialnym, społecznym organem placówki. Tak określony status tego organu implikuje sposób wyrażania jego woli. Wyrażeniem woli Rady Rodziców będzie zarówno uchwalenie programu wychowawczego, jak i opinia o projekcie planu finansowego szkoły. W obu powyższych wypadkach taką formą będzie uchwała, z tym że w pierwszym przypadku będzie to akt wykonawczy – program wychowawczy obowiązujący w szkole, w drugim zaś – sposób wyrażenia woli, czyli opinia pozytywna/negatywna.

O prawach i obowiązkach nauczyciela w kontaktach z rodzicami – czytaj więcej

Źródło: Doradca Dyrektora Przedszkola

Baza wiedzy >>>

centrum kompetencji forum